Третейська угода

Третейське застереження у договорі, що пропонується

«Сторони Договору домовились, що усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникнуть у зв’язку з ним або витікають з нього, у тому числі пов’язані з виконанням, порушенням, припиненням, дійсністю або недійсністю цього Договору, підлягають остаточному вирішенню у Постійно діючому третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Український правовий союз» у відповідності з його Регламентом, який є невід’ємною частиною третейського застереження. Місцезнаходження, найменування Сторін, місце та дата укладення третейського застереження, є тотожними до реквізитів, зазначених у цьому Договорі.»

Сторони можуть також включити у третейське застереження, що:

«Третейський суд складається з одного третейського судді» або «Третейський суд складається з трьох третейських суддів».

«Сторони домовились, що розгляд їх спору у третейському суді буде проходити тільки на підставі письмових матеріалів наданих сторонами, без проведення усного слухання і виклику сторін.»

Третейська угода до діючих договорів між юридичними особами, що пропонується

Третейська угода

м. ______________ «__»________ 201__ р.

____________________________________________, в особі ____________________________________________, який діє на підставі _________________, іменоване у подальшому «Сторона-1», и ____________________________________________, в особі ____________________________________________, який діє на підставі ________________, іменоване у подальшому «Сторона-2», керуючись статтею 12 Закону України «Про третейські суди», уклали цю угоду про наступне:

1. Сторони Договору ________________________________________ № ___ від «__»________ 20___ р., домовились, що усі спори, розбіжності, вимоги або претензії, що виникнуть у зв’язку з ним або витікають з нього, у тому числі пов’язані з виконанням, порушенням, припиненням, дійсністю або недійсністю цього Договору, підлягають остаточному вирішенню у Постійно діючому третейському суді при Всеукраїнській громадській організації «Український правовий союзу відповідності з його Регламентом, який є невід’ємною частиною третейської угоди.

Сторони домовились, що розгляд їх спору у третейському суді буде проходити тільки на підставі письмових матеріалів наданих сторонами, без проведення усного слухання і виклику сторін.

2. Третейський суд складається з одного третейського судді.

3. Ця угода набуває чинності з моменту її підписання сторонами та діє до повного виконання сторонами зобов’язань по Договору.

4. Ця угода складена у двох екземплярах, кожен з яких має однакову силу.

5. Реквізити сторін:

Сторона-1:
_________________________________
__________________________________
__________________________________

Сторона-2:
__________________________________
__________________________________
__________________________________

Підписи сторін:

Сторона-1 ____________ _____________

Сторона-2 ____________ _____________